26.5.2020

26.5.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για «Κρεατικά - αυγά για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 2. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ μέχρι 24.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71601, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Κρεατικά - αυγά για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ».

12.2.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για «Είδη αρτοποιίας για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 2. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ μέχρι 24.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71601, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Είδη αρτοποιίας για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ».

12.2.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το χαρμάνι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για «Καφέ (Εσπρέσσο, ελληνικό, στιγμιαίο, φίλτρου) και σοκολάτα για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 2. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ μέχρι 24.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71601, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Καφέ (Εσπρέσσο, ελληνικό, στιγμιαίο, φίλτρου) και σοκολάτα για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ».

12.2.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και μουσικού στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 58.225,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 2. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ μέχρι 24.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71601, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και μουσικού στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ».

12.2.2020

Please reload

Αναζήτηση ανά Tags
Please reload

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννη Προκοπίδη, Ν. Αλικαρνασσός

71601 Ηράκλειο Κρήτης

Tηλ.: 2810229479 | 2810390177

Fax: 2810244769

Email: info@depanal.gr

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

© Designed by Digital Village 2019