ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (58.800,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία, μπουφέ, καθαριστή και εργάτη μερεμετά για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία, μπουφέ, καθαριστή και εργάτη μερεμετά για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (58.650,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (57.343,48 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Οικονομολόγο-Λογιστή κάτοχο Ά τάξης Αδείας για την οργάνωση και επίβλεψη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σε Οικονομολόγο-Λογιστή κάτοχο Ά τάξης Αδείας για την οργάνωση και επίβλεψη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 14.400,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει το αίτημα αποδοχής του ή μη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική αποδοχή σας μέχρι και τη Τρίτη 24/8/2021, και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (59.300,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.09.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο café ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο cafe ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εννενήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (58.190,55 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.09.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Φύλαξη των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Φύλαξη των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 07/07/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

 

Διόρθωση εγγυητικής συμμετοχής του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει την διόρθωση του ποσού της εγγυητικής συμμετοχής του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και τον υπολογισμό του ποσού εγγυητικής συμμετοχής κάθε ομάδας.

Αρχεία :

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει την διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενη από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.

Αρχεία :

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προκηρύξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος κατασκευής Ικριωμάτων και λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΡΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 144.390,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Πληροφορίες στο τηλ. 2814 408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008680937 2021-05-28 και ΑΔΑΜ: 21PROC008682648.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την ΤΡΙΤΗ 15/06/2021 και ώρα 14:30.

Αρχεία :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία ««Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.339,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ταπήτων και παρελκόμενων υλικών»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ταπήτων και παρελκόμενων υλικών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.690,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «εξαρτημάτων για την αποκατάσταση λειτουργίας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια εξαρτημάτων για την αποκατάσταση λειτουργίας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.950,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 10/05/2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων,διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.515,38€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρων στους υπαίθριους και κλειστούς χώρους στάθμευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρων στους υπαίθριους και κλειστούς χώρους στάθμευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.918,08€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Μηχανικών, τεχνιτών, εργατών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Μηχανικών, τεχνιτών, εργατών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (59.800,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο Αναψυκτήριο του Πάρκου Γεωργιάδη»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο Αναψυκτήριο του Πάρκου Γεωργιάδη». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.284,30€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 126/21.01.2021 ΚΑΙ ΚΩΔ. ΔΗΜ. 21PROC008033795 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.460,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), συν 0,15€/μ2 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανά εφαρμογή απολύμανσης κατά covid-19, όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, διάρκειας 12 μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.505,20€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), συν 0,25€/m2 για απολύμανση κατά covid-19, διάρκειας 12 μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1, & Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4,Α1,&Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.125,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 57.944,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29-01-2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχεία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών εποχούμενης (patrol) 24ωρης φύλαξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών εποχούμενης (patrol) 24ωρης φύλαξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης» διάρκειας 12 μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41,00€/ημέρα φύλαξης (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 11/01/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης οδός Ι. Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσό και ΑΦΜ 094258926 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της κα Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη του Διογένη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα οχήματα που έχει στην κατοχή της και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου για την αξιολόγηση μεθόδου δημοπράτησης και προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου για την αξιολόγηση μεθόδου δημοπράτησης και προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης του έργου: «“ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”», Προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000,00€), και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε φάκελο, σύμφωνα με:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 14:30, Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων επαγγελματικών ομπρελών υπερβαρέως τύπου»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων επαγγελματικών ομπρελών υπερβαρέως τύπου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την σχετική προσφορά του μέχρι και την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου). Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Αρχεία :

 

Προκηρύξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΚΗΝΗΣ»

1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΚΗΝΗΣ».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 92.690,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Πληροφορίες στα τηλ. 2814-408015 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007652801 και ΑΔΑΜ: 20PROC007656312

3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την ΤΡΙΤΗ 01/12/2020 και ώρα 14:30.

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δονητικών μηχανημάτων»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια δονητικών μηχανημάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Προκηρύξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 93.950,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-390177 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007430898 και ΑΔΑΜ: 20PROC007432166

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την ΠΕΜΠΤΗ 22/10/2020 και ώρα 14:00.

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Φύλαξη των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Φύλαξη των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 28/09/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρου στο πάρκινγκ της Λαχαναγοράς της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρου στο πάρκινγκ της Λαχαναγοράς της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 48.240,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Μπουφέ για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Μπουφέ για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 55.275,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Σερβιτόρου και Μπουφέ για το Πολύκεντρο Νεολαίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Σερβιτόρου και Μπουφέ για το Πολύκεντρο Νεολαίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 57.585,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.230,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ξύλινων κατασκευών»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ξύλινων κατασκευών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.650,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια υλικών, «Προμήθεια Σκυροδέματος»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια υλικών, «Προμήθεια Σκυροδέματος», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.100,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ»

Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 200,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, «Ενοικίαση εξέδρας για τις εκδηλώσεις του ΠΣΚΗ»

Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, «Ενοικίαση εξέδρας για τις εκδηλώσεις του ΠΣΚΗ», συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 800,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις :

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19/08/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αδρανών υλικών»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια αδρανών υλικών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.125,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια σιδηρού οπλισμού»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια σιδηρού οπλισμού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Χωματουργικές εργασίες»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Χωματουργικές εργασίες», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.050,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 55.935,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 57.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Ματαίωση Διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων»

Αξιότιμοι κύριοι,

Με το παρόν, σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 1536/26-06-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςτης εταιρείας για την προμήθεια - υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων», διότι διαπιστώθηκε ότι υπήρξε λάθος στα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά συντάχτηκαν.

Επομένως προκειμένου να τηρηθούν απολύτως οι λόγο ιδιαφάνειας καιισονομίας και προς αποσαφήνιση όλων των όρων, θα προβούμε σε επαναπροκήρυξή του.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα σας επιστραφεί άμεσα ο φάκελος που μας καταθέσατε προκειμένου για την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.

Ο ΔιευθυντήςΤεχνικών Υπηρεσιών.
Παναγιώτης Κουγκούλιος

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 57.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 57.680,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Λογιστών, ταμιών, οικονομολόγου, υπάλληλου γραφείου και ηλεκτρολόγου στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Λογιστών, ταμιών, οικονομολόγου, υπάλληλου γραφείου και ηλεκτρολόγου στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 43.170,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΕΥΔ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»

Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού» συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 9.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τη σχετική προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 22/06/2020 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.720,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλπ), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υφάσματος θεατρικών καθισμάτων»για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υφάσματος θεατρικών καθισμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.300,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και επενδύσεων αναβαθμών θεατρικών καθισμάτων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και επενδύσεων αναβαθμών θεατρικών καθισμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.935,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλπ), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Αρχεία